2018 algatatud petitsioon.

Palume kõigi heade inimeste abi allkirja näol, et toetada Ihaste metsa säilimist!

Nõuame Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide maa-alal oleva männiku ja metsa säilitamist senisel kujul, et vältida liigikoosluste mitmekesisuse hävinemist. Sellega seoses nõuame kõnealuse maa-ala kruntide detailplaneeringu lõpetamist. Nõuame üldplaneeringuga endise olukorra taastamist, kuna muudatus oli põhjendamatu ja keskkonda kahjustav. Nõuame maakasutuse sihtotstarbe muutmist tagasi üldkasutatavaks maaks nagu see on olnud viimased 21 aastat. Lisaks nõuame kõnealuse maa-ala põhjalikke elustiku uuringuid, et inventeerida potentsiaalseid kaitsealuseid liike ja vajadusel kehtestada looduskaitselised piirangud.

Ihaste elanike ja Ihaste sõpradena pöördume kõigi heade inimeste poole seoses Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu avaliku aruteluga. Nimetatud detailplaneeringuga määratakse kruntidel avalikku kasutusse jäävad ja elamuehituseks sobivad alad. Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2017. a otsusega nr 494 kehtestatud Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarve umbes 40% ulatuses väikeelamu maa-ala ja umbes 60% ulatuses roheala. Detailplaneeringu kohaselt on lubatud ehitada kuni 28 väikeelamut ning neist üle jääva ala osas plaanib linn sõlmida maaomanikega kokkuleppe, et see saab linna kasutusse.

Ehkki 60% ulatuses jääb ala rohealaks käesoleva detailplaneeringu kohaselt, ei ole Ihaste elanikud enamuses selle lahendusega rahul. Oleme tutvunud detailplaneeringuga ning jaganud selle kohta informatsiooni ka avalikult internetis ja saanud Ihaste elanikelt väga suure negatiivse vastukaja muutuste suhtes, mida põhjustavad plaanitud ehitustegevus ja metsa langetamine.

Postitust planeeritava arenduse ning detailplaneeringu avalikule arutelule suunamise kohta on vaadanud internetis Facebookis üle 30000 inimese, seda on jagatud juba ligi 250 korda ning erinevates kanalites on kogunenud pelgalt mõne päevaga väga palju kommentaare, milles ollakse kokkuvõtvalt valdavalt hämmingus, et teavitus planeeritava osas on olnud vähene ning täielikult igas mahus ehitustegevuse vastu antud piirkonnas. Sellises mahus reaktsioonid on ainuüksi juba pretsedenditud Ihaste piirkonnas ja näitavad tartlaste suurt häiritust metsa hävitamise suhtes.


Kõigepealt märkuseid detailplaneeringu tehnilistest aspektidest:
1. detailplaneeringu avalikule arutelule suunamine ei vasta planeerimisseaduse 2. peatükis sätestatule, mh kuna on kavandatud traditsioonilisele puhkuste hooajale, mistõttu ei saa avalikku arutellu kaasata ega teavitada selle toimumisest piisaval hulgal elanikkonda.

2. detailplaneeringus tekitab väikeelamute maa ja roheala vaheline joon küsimusi, sest ei arvesta tegelikke olusid, vaid üldplaneeringut

3. on arusaamatu, miks on planeeringulahenduses ette nähtud kaitsealuste taimede ümberistutamine, ent mitte lahenduse juures arvestamine nende elupaikadega, kuidas taimed sel juhul peavad vastu lisanduvale elanikkonnale ning kasutuskoormusele ja kuidas lahendatakse liikumine haljasalal, et väärtuslikud taimed ei kahjustuks

4. kavandatud mänguväljakul on ette nähtud vaid kolm elementiPeamised vastuväited detailplaneeringule ning planeeritud arendusele Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntidel on järgmised:

1.   üldplaneeringu eskiisdokumendist selgub, et linn ei ole arvestanud kohalike elanike vastuväiteid ning ühe põhjendusena on kirjas, et elamute alla jääv maa on väheväärtuslik ning soine. Ometi on detailplaneeringu seletuskirjas lk 3 kirjas: Keskkonnaregistri andmetel paiknevad planeeringualal Hipodroomi 4 mägi-piimputke püsielupaiga sihtkaitsevöönd ja mitmed muud kaitstavad loodusobjektid. Keskkonnaministri 23.03.2015.a. käskkirjaga nr 289 algatati Hipodroomi 4 püsielupaiga kaitse alla võtmise menetlus. Samuti puudub igasugune info menetluse tulemusest. Ka on Keskkonnaametiga kooskõlastuse dokument juurdepääsupiiranguga. Kuna püsielupaiga kaitse alla võtmise menetlus on piisavalt olulise tähtsusega, et vajada inventeerimist, siis on ilmne kahtlus, et inventuurid on täielikult või suurel määral teostamata. Lisaks teab iga metsas viibinu, kui ebatäpne on nimetada metsa soiseks või väheväärtuslikuks, eriti Palusambla tn poolset ala, kuhu on planeeritud elamud ning kus hetkel on ohtralt viljuvate metsmaasikate väljad. Soostunud alaga kohe kindlasti tegu ei ole.

2.     ehitustegevuse ja metsa puude langetamise mõjul kaovad senised mitmekesised liigikooslused metsas ja väheste alles jäävate olukord halveneb

3.     pargistatud alles jääv mets saab oluliselt suurema kasutuskoormuse kui praegune mets, mis on pindalalt suurem ning see kahjustab omakorda veelgi alles jäävaid liigikooslusi

4.     liigirikkuse seisukohast on üksikud suurema pindalaga rohealad olulisemad kui suur hulk väiksemaid rohealasid, kui vähendada kõnealuse metsa pindala, siis on see suur hoop liigirikkusele

5.   kuna Vana-Ihastes hetkel puudub laste mänguväljak ning linna sõnul seda ka ei planeerita lähitulevikus ehitada, küll aga toimub piirkonnas hoogne ehitustegevus ja elanikkonna juurdekasv, siis mets on lastega peredele mänguväljaku eest pakkudes võimalust kasvada loodusega koos, metsa kadumine halvendab lastega perede olukorda terves piirkonnas oluliselt

6.   eeldatav oluline liikluskoormuse kasv Hipodroomi tänaval ning Ihaste teel tipptundide ajal

7.   ühistranspordilahenduste puudulikkus piirkonnas, kuna juba praegu on bussid tipptundide ajal ülekoormatud, kasvav elanike hulk halvendab olukorda veelgi

8.   ehitustegevuse mõjul kaob metsas senine marjade, seente korjamise võimalus, sest suur osa neist kasvab hetkel plaanitud ehituspiirkonnas ning ülejäänud ala saab niivõrd suurema kasutuskoormuse, et see hävitab marjade, seente kasvukõlbulikud alad

9.     Ihaste männimetsad on oluline osa Tartu linna "kopsudest" ehk aitavad parandada Tartu õhu kvaliteeti

10. roheala sellises mahus vähendamine muudab ka mitmete sportlike tegevuste (orienteerumine, ratsutamine, rattasõit, jooksmine, kepikõnd, suusatamine, jne) harrastamise võimatuks või oluliselt vähem nauditavaks kohalikule elanikkonnale ning ka linna külalistele, kes metsas praegu spordivad

11. kui osa metsa maha võetakse kasvab alles jäänud metsas tuulemurdude sagenemise oht

12. detailplaneering näeb ette elamute ehituse metsa selle kõige väärtuslikumasse osasse, mis mõjutab naaberkruntide hinda tulevikus negatiivses suunas

13. Ihaste metsas käivad lasteaiarühmad ja algklasside lapsed, et kogeda looduses olemist, õppida tundma taimi ja kuulama linnulaulu

14. nii Ihaste elanikel kui muudelgi tartlastel on seoses Ihaste metsaga palju nostalgilisi ja emotsionaalseid mälestusi, mida peetakse väga olulisteks, metsa hävitamine on seetõttu paljudele inimestele vastumeelt

15. metsaga koos kaob Ihaste identiteet ja kogukonna nägu, milleks on praegu meid ümbritsev võrdlemisi puutumatu ja eriline looduskeskkond, linnaparke on mitmeid, kuid niivõrd mitmekesiste liigikooslustega ning niivõrd palju erinevaid tegevusi võimaldavat metsa Tartu linnas rohkem ei leidu. Metsa asemele uute majade ehitamisega väheneb kogu linnaosa väärtus looduslähedase ja hea õhuga elukeskkonnana - aga just see keskkond on Ihaste piirkonna põhiväärtus, mis eristab teida teistest linnaosadest.

Detailplaneeringuga saab tutvuda siin:

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/gpunid/G4865A32337B5E1B6C22582AC002A3E71

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1973809022931466&id=1401948660117508

Ülaltooduga seoses palume kõigi heade inimeste abi allkirja näol, et toetada Ihaste metsa säilimist!